Manželská mediace

Vztahy mezi manžely, jakož i jiné vztahy mezi lidmi,  jsou čas od času zatíženy a poznamenány konfliktem. Ten ve své síle ničí lásku, radost, jednotu, vzájemnou důvěru i odvahu.  Konflikt však k životu patří a na nás je, zda chceme využít jeho sílu, která může bořit ale i tvořit.
Pokud jste se do konfliktu dostali i vy a konflikt (krize) významně narušuje vaše soužití v manželství a ohrožuje tak váš vztah, nabízíme vám možnost nové metody řešení –  mediaci.

Mediace

je dobrovolný a důvěrný proces. Je jednou z možností, jak vyjasnit obtížné situace ve vztazích a zároveň podpořit manžele k jejich vlastním rozhodnutím.
Podstata tohoto přístupu spočívá v tom, že umožňuje manželům vést spolu trochu jiný rozhovor než jaký spolu manželé v konfliktu obvykle vedou. Ten velmi často směřuje k destruktivní podobě komunikace, která následně negativně ovlivňuje vzájemné vztahy. Transformativní přístup mediace naopak manželům umožňuje změnit jejich interakce na konstruktivní, stejně jako jejich komunikaci.
Mediace manželům nabízí příležitost porozumět sobě samým a říci, jak situaci vnímají. Zároveň umožňuje více rozumět i pohledu toho druhého. To, co je pro tento nový rozhovor zásadní je, že manželé dostanou podporu od mediátorů k tomu, aby oni sami dělali svá vlastní smysluplná rozhodnutí. Velmi podstatnou zásadou je, že mediátor neudílí rady, nedává doporučení a ani nijak neposuzuje názory manželů, kteří jsou v mediaci.

Jaký je rozdíl mezi mediací, psychoterapií a poradenstvím?

Mediace vnímá konflikt jako určitý způsob interakce lidí, kdy skrze změnu této interakci je konflikt řešitelný. Interakce probíhá pouze v situaci, kdy strany mají možnost spolu mluvit. Mediace je tedy příležitostí k tomu, aby tyto strany  spolu mohly mít rozhovoru, byť možná trochu jiný než na který jsou zvyklí. Je tedy nutné, aby v mediaci byly přítomny obě (všechny) strany.  Strany mají možnost sdělit své vnímání situace, slyšet, jak danou situaci vnímá ten druhý, víc celému kontextu rozumět a na základě toho i učinit potřebná rozhodnutí.

Mediace je dobrovolný a důvěrný proces. Velmi podstatnou zásadou je, že mediátor účastníkům nedává rady, doporučení a ani nijak neposuzuje názory účastníků. Účastníci sami jsou těmi, kdo hledají alternativy a realizují výběr řešení, které vyhovuje zájmům všech zainteresovaných stran (u rodinné mediace zejména nezletilým dětem a rodičům).

Mediace v rodinných konfliktech je jednou z nejrozšířenějších oblastí využívání mediace. Rodinná mediace je vnímána jako prostředek ke stabilizaci vztahů a poměrů členů rodiny. V praxi se nejčastěji rodinní mediátoři setkávají s rodiči, kteří zažívají konflikty v souvislosti se svými partnerskými a rodičovskými (výchovnými) rolemi, rozpadá se rodina a řeší se spory o to, jak zajistit budoucnost pro sebe a děti. Mediace není terapií, je pouze alternativním nástrojem pro řešení konfliktů. Mediátor neposkytuje diagnózu a strany konfliktu před ním neanalyzují svou minulost a přítomnost, ale pokouší se společně situaci vyjasnit a udělat rozhodnutí, která jim pro danou věc dávají smysl.

 

Psychoterapie v úzce chápaném smyslu je postavena na modelu terapeut vs. pacient. Terapeut je ten, kdo vede, řídí, určuje proces léčby, pacient je ten, kdo se léčí. Cílem psychoterapie v tomto pojetí je léčba. Psychoterapeut je člověk, který prošel dlouhodobým psychoterapeutickým výcvikem (3 až 5 let) nebo jinou formou psychoterapeutického vzdělání. To je zaměřeno především na získání dovedností a kompetencí v praktické pomoci a doprovázení klientů při řešení jejich obtíží tak, aby byl tento proces změny bezpečný, efektivní a etický. Psychoterapeut nemusí být vždy psycholog, ale může mít vystudovaný příbuzný humanitní obor. V takovém případě může ale poskytovat pouze poradenství. Psychoterapie a poradenství se zabývají podobnou škálou problémů vedoucích ke zlepšení stavu klienta a k vyřešení jeho individuálních, vztahových i jiných psychických potíží. Využívají však jiné prostředky a metody a mají jiný model pomoci.

 

Poradenství  (v angličtině se používá výstižnější termín counselling – doprovázení) staví na modelu poradce (doprovázející) vs. klient. Poradce, který doprovází klienta, se nepasuje do role experta, který ví, co je pro klienta správné. Respektuje klienta a důvěřuje jeho schopnosti sám nalézt správné řešení situace, pakliže k tomu klient má správné podmínky. Poradenství se nesnaží klienta léčit, ale podporuje a provází klienta při rozvíjení jeho vlastních schopností se s problémem lépe vyrovnat nebo jej i překonat a nastavit tak nové vzorce fungování. A právě podpora a vytváření podmínek vedoucích ke změně je doménou doprovázejícího poradenství. Poradenství je možno chápat také jako pomoc, kdy se klient na základě nabídky, rad, návodů, nápadů a námětů, aktivně rozhoduje, jak využít a rozvinout vlastní možnosti při řešení situace. Poradce pomáhá klientovi nacházet nejpřijatelnější způsoby zvládání situace jako spolutvůrce rad. Poradenství může být pouze s jednotlivcem nebo i v páru.

Komu je služba určena?

Mediace obecně je určena lidem, kteří prochází konfliktní situací týkající se rodinných, manželských, sousedských či partnerských vztahů.
Mediace, kterou nabízíme při Arcibiskupství Olomouckém  je určena výhradně manželským párům, které se dostaly do konfliktu (krize), který významně narušuje jejich soužití a ohrožuje jejich manželství.

Za jakých podmínek bude služba poskytnuta?

Mediace bude potřebným manželským párům nabídnuta zdarma.

Kdo  jsou mediátoři?

Jsou to certifikovaní odborníci dané profese, kteří získali potřebné oprávnění k této formě pomoci.

Mediátoři působící pod záštitou Arcidicéze olomoucké:

Petr a Petra Tomáškovi
tomaskovi@ado.cz
Fara Dolany

Schůzku s mediátory si domlouvejte samostatně emailem. 

Mediátoři působící pod záštitou Teologické fakulty Univerzity Palackého:

Informace naleznete zde.