Říká se, že Bůh vložil do manželského objetí předzvěst nebe… A po staletích, kdy manželská sexualita byla v církvi předmětem pouze dílčích úvah či různých misinterpretací, se můžeme těšit komplexnosti pohledu, kterým na obecně lidskou a manželskou sexualitu pohlíží Teologie těla z pera dnes již svatého Jana Pavla II.

Jak se katolická církev dívá na sexualitu?

Teologie těla je soubor promluv Jana Pavla II. přednesených během prvních pěti let jeho pontifikátu. Vypráví v nich o nádherné vizi manželství a lidské lásky v Božím plánu. Vrací se počátek lidské historie, aby ukázal tento plán v jeho původní, hříchem nepoznamenané podobě.

Odhaluje Boží touhu stvořit člověka k obrazu svému: aby i on prožíval radost z toho, že může darovat sebe sama druhé bytosti a tvořit s ní jednotu. Adam se daruje Evě, Eva Adamovi. A v tomto vzájemném darování mohou projevit i další vlastnost Boží lásky – touhu tvořit a růst, rozšiřovat lásku.

Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. (Gn 2,24)

Člověk je na rozdíl od andělů bytost tělesná, proto je přirozené, že pociťuje emoce, přitažlivost, lásku i fyzicky. Bůh mu dal tento dar, aby se z něj těšil a aby tak posiloval spojení muže a ženy v manželství. Jako manželé jsou spojeni na úrovni fyzické, duševní i duchovní.

Prvotní hřích v člověku „pokazil“ touhu darovat sebe sama druhému, Bůh však v Ježíši Kristu přišel na pomoc člověku, aby mu ji pomohl znovu nacházet. Krůček po krůčku pak může zakoušet něco z nebeské radosti již tady na zemi… Ať již v manželství nebo jako jednotlivec. Vždyť povolání k lásce a radosti ze sebedarování jsme obdrželi každý!

Plodnost

Plodnost je dar a manželská láska svou přirozeností směřuje k tomu, aby byla plodná. Od manželů se očekává, že k daru plodnosti přistoupí s velkodušností i odpovědností. Mají právo si na základě pádných důvodů zvolit počet dětí, které by chtěli do své rodiny přijmout, a také vhodný čas k jejich přijetí. 

K tomuto uvažování je třeba přistoupit s velkou pokorou ale i prozíravostí do budoucna. Můžeme v dlouhém časovém horizontu sledovat příklady rodin z našeho okolí, početných i méně početných, a klást si důležité otázky:

  • Kolik dětí bychom chtěli a byli schopni dobře vychovat? Co je v životě opravdu potřebné a co je nadstandard?
  • Je tento počet přínosný pro naše budoucí děti?
  • Ne všichni máme to štěstí se dožít dospělosti či pokojného stáří… Co když některé z dětí předčasně zemře? Nebude potom další na světě úplně samo? Zvládne se postarat o stárnoucí rodiče?
  • Některé děti mohou jít duchovní cestou… Toužíme-li po vnoučatech, je reálné se jich dočkat, aniž bychom děti tlačili do něčeho, co jim není vlastní?

Jak předcházet početí nebo ho docílit?

Katolická církev věří, že intimní spojení manželů uskutečňuje dvojí cíl manželství: blaho samotných manželů a předávání života, a že pokud se tyto dvě hodnoty oddělují, je to na úkor duchovního života manželů a také v širším slova smyslu jejich společné budoucnosti. Nicméně společnou plodnost páru je možné v souladu s těmito principy regulovat využitím periodické plodnosti ženy, na níž je postavena řada metod přirozeného plánování rodičovství, např. Symptotermální metoda (informace zde nebo zde).

Neplodnost

Bible v souvislosti s neplodností mluví o opravdovém utrpení. Na druhou stranu také z textu vyplývá, že dítě je dar. Nelze si ho nárokovat. Někdy zůstane tajemstvím, proč se početí dítěte nedaří, ale pro velkou řadu párů – a v tom bychom vás chtěli povzbudit – lze řešení nalézt! Navíc v souladu s křesťanskou etikou a bez metod, které ubírají důstojnosti manželského soužití.

Kde najít pomoc?

Pokud se pídíte po příčinách neplodnosti, tak u ženy je absolutně na prvním místě se seznámit se Symptotermální metodou (viz. výše), neboť ta pracuje se symptomy plodnosti a tudíž záznamy z jejího praktikování mají pro gynekologa obrovskou diagnostickou hodnotu.

Cenap sídlící v Brně nabízí odbornou gynekologickou pomoc i přednášky a kurzy v oblasti gynekologie, plodnosti i neplodnosti s respektem k jedinečnosti každé ženy, jejího cyklu i zdraví. Využívá se metoda NAPROHELP, která má 80% úspěšnost porodnosti.

Aktuální pozvánky na akce: